Tap Ngoc Tran

02/20/1944 - 05/11/2017

Obituary for Tap Ngoc Tran

CÁO PHÓ
Trong ni?m tin vào ??c Giêsu Kitô t? n?n và ph?c sinh,
gia ?ình chúng tôi vô cùng th??ng ti?c báo tin cùng thân b?ng quy?n thu?c
Ch?ng, Cha, Ông Ngo?i c?a chúng tôi là
Ông Giuse TR?N NG?C T?P
Sinh ngày 20 tháng 2 n?m 1944 t?i ??o C? Ninh Bình Phát Di?m, Vi?t Nam
?ã ???c Chúa g?i v? ngày 11 tháng 5 n?m 2017
H??ng Th? 73 tu?i
Ch??ng Trình Th?m Vi?ng và Tang L?
Th?m Vi?ng và C?u Nguy?n: Th? T?, ngày 17 tháng 5 n?m 2017 (7PM-8:30PM)
Th?m Vi?ng và C?u Nguy?n: Th? N?m, ngày 18 tháng 5 n?m 2017 (7PM-8:30PM)
L? Phát Tang: Th? Sáu, ngày 19 tháng 5 n?m 2017 (7PM-9:30PM)
L? An Táng: Th? B?y, ngày 20 tháng 5 n?m 2017 (10:30AM-11:30AM)
M?i nghi th?c s? ???c c? hành t?i nhà th?
All Saints Catholic Church
2559 S Federal Blvd, Denver, CO 80219
Tang Gia ??ng Kính Báo
Bà Qu? Ph? Tr?n Ng?c T?p - Nh? danh Ph?m Th? V?i
Tr??ng N??: Tr?n Ng?c Thùy Vân, ch?ng và các con
Th? N??: Tr?n Ng?c Thùy H??ng, ch?ng và các con
Tr??ng Nam: Tr?n Ph?m Vi?t Tú
Út N??: Tr?n Ph?m Theresa
Xin mi?n nh?n phúng ?i?u và vòng hoa.
Services conclude at Church

Services

20
May

Funeral Service

10:30 AM
All Saints Catholic Church
2559 S. Federal Blvd.
Denver, CO 80219
Get directions »
2559 S. Federal Blvd. 2559 S. Federal Blvd.
by FHW Solutions

Photos & Video

Add New Photos & Video

Condolences

Honor the life of Tap Ngoc Tran

Please share a condolence, photo or memory of Tap. We welcome all condolences that are positive and uplifting that will help family and friends heal.

Leave a message to share your favorite memories and offer words of sympathy and comfort:

Enter Your Phone Number

To leave a condolence message, add photos, or add videos, please login with your name and email address.

Name
Email